7000m2 showroom in Zwolle en Amersfoort

Professioneel advies op maat

Gratis bezorging boven €199

 

Algemene leveringsvoorwaarden van Pijlman Kantoormeubelen & Magazijninrichtingen V.O.F. te Zwolle gevestigd aan de Baileystraat 10, 8013 RV te Zwolle.

Inschrijving Kamer van Koophandel te Zwolle, Kvknr. 01110772

Artikel 1 Toepasselijkheid.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Pijlman
kantoormeubelen toe gebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden, waarbij de wederpartij afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden.
Een door de wederpartij gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3 De wederpartij met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Pijlman Kantoormeubelen gesloten overeenkomsten akkoord te
zijn gegaan.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1 Alle offertes van Pijlman Kantoormeubelen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Pijlman Kantoormeubelen schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Pijlman kantoormeubelen. deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al
of niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening
daarvan.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig
deel van de totale prijs.
2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering franco thuis.
2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende
prijzen en gelden uitsluitend op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der
kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is Pijlman Kantoormeubelen gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2.6 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en
gedurende normale werkuren.
2.7 Indien en voorzover maatvoeringen door de wederpartij zijn opgegeven, is de juistheid daarvan geheel voor rekening
en risico van de wederpartij. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgave van de
maatvoering zijn voor rekening van de wederpartij.
2.8 De wederpartij dient personeel van zowel Pijlman Kantoormeubelen alsook door haar in te schakelen derden waar
nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet
als fatale datum.

Artikel 3 Betaling.
3.1 Betaling van het verkoopbedrag, minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag, dient te geschieden bij levering,
zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zijn tussen Pijlman Kantoormeubelen en de wederpartij
schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Pijlman Kantoormeubelen
opgestelde facturen en factuuroverzichten.
3.5 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Pijlman Kantoormeubelen zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij over het
gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag van
de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
niet-betaling van de wederpartij veroorzaakt, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van tweehonderd Euro.
3.6 Pijlman Kantoormeubelen is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende
zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan
worden gegeven. In dat geval heeft de wederpartij de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te
verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de
overeenkomst, met inachtneming van het in artikel
3.8 bepaalde.
3.7 Betalingen die vanwege de wederpartij aan Pijlman Kantoormeubelen plaatsvinden worden in alle gevallen
aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de wederpartij nog openstaande post(en), met inbegrip van de
daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Pijlman Kantoormeubelen mogelijk niet over te
gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover Pijlman Kantoormeubelen niet overgaat tot levering is de
wederpartij gehouden aan Pijlman Kantoormeubelen de kosten van transport en een bedrag van vijftig Euro per dag, of
gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Pijlman Kantoormeubelen heeft
wegens opslag van de zaak/zaken, te voldoen.

Artikel 4 Eigendomsovergang, risico en levering.
4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de wederpartij of personen die in de risicosfeer
van de wederpartij liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de wederpartij
opgegeven adres voor rekening van de wederpartij. Pijlman Kantoormeubelen is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd,
gehouden.
4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan de wederpartij over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met
rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de wederpartij de
geleverde maar door hem aan Pijlman Kantoormeubelen niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in
pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling of beslaglegging geen schriftelijke melding
daarvan doet aan Pijlman Kantoormeubelen binnen 5 dagen daarna, verbeurt de wederpartij een niet voor matiging
vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.

Artikel 5 Reclamaties, klachten en garantie.
5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Pijlman Kantoormeubelen worden
afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de wederpartij direct daarna of binnen 24
uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Pijlman Kantoormeubelen te reclameren. Bij zaken
welke door of namens de wederpartij zelf worden ver- en/of bewerkt dient de wederpartij zich onmiddellijk bij de
ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk
waarneembaar is dient de wederpartij binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk
schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde
gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of
van uitvoering van werk.
5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte,
kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijking van geleverde
zaken gekocht op staal of monster. Indien de wederpartij zelf door Pijlman Kantoormeubelen geleverde zaken monteert,
dient de wederpartij zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de wederpartij,
vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen, zij het dat deze dan binnen 14 dagen
na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Pijlman Kantoormeubelen
5.4 Reclamaties op andere wijze, aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Pijlman
Kantoormeubelen gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen alsmede indien
derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Pijlman Kantoormeubelen hebben verricht.
5.6 Reclamaties geven de wederpartij nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
5.7 Tenzij Pijlman Kantoormeubelen zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de wederpartij niet vrij
om zaken aanPijlman Kantoormeubelen te retourneren.
5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Pijlman
Kantoormeubelen zal deze garantie ook gelden voor de wederpartij, indien de leverancier beslist dat de reclamatie
terecht is.
5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde
zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelende van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke
reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel
of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handels-usance algemeen wordt
toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een wederpartij het recht ontlenen op vervanging,
herstel of schadevergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.
6.1 Pijlman Kantoormeubelen is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of
stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk; ontstaan door
gebreken aan de geleverde goederen en/of door Pijlman Kantoormeubelen verrichte werkzaamheden, behoudens opzet
en/of grote schuld zijdens Pijlman Kantoormeubelen
6.2 Pijlman Kantoormeubelen zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en
door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Pijlman kantoormeubelen en de
wederpartij.
6.3 Indien en voorzover Pijlman Kantoormeubelen zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel
gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.4 De wederpartij vrijwaart Pijlman Kantoormeubelen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder
begrepen het personeel van de wederpartij, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden
geleden.
6.5 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
6.6 Reclames geven de wederpartij nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of
schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 7 Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming.
7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor
Pijlman Kantoormeubelen niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Pijlman Kantoormeubelen het recht, zonder
alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de
overeenkomst te ontbinden.
7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Pijlman Kantoormeubelen waardoor de normale
uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het
omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machinerieën,
belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid
alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen door de leveranciers van Pijlman Kantoormeubelen en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die
zich aan de controle van Pijlman Kantoormeubelen onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Pijlman
Kantoormeubelen , haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 8 Ontbinding.
8.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn en heeft Pijlman Kantoormeubelen het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de
uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder
dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze
gevallen is elke vordering, welke Pijlman Kantoormeubelen ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, direct en ineens
opeisbaar.
8.2 Indien de wederpartij een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Pijlman
Kantoormeubelen tenzij Pijlman Kantoormeubelen nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van
hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen; alles onverminderd het recht van
Pijlman Kantoormeubelen op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
Artikel 9 Geschillen.
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Zwolle zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Pijlman
Kantoormeubelen en haar wederpartij bestaande geschillen.
Artikel 10 Toepasselijk recht.
Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Pijlman Kantoormeubelen
gedaan of aangegaan.

Artikel 11 Slotbepaling.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pijlman kantoormeubelen en de wederpartij in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen